Thu hồi nợ qua điện thoại

Thực hiện các cuộc gọi đến khách hàng để nhắc nhở/ thuyết ph...
Xem chi tiết

Thu hồi nợ tại hiện trường

Tiếp cận khách hàng tại nơi cư trú hoặc địa chỉ đăng ký để t...
Xem chi tiết

Hệ thống chiến lược

Phân tích dữ liệu và lập các báo cáo theo dõi các chỉ số. Đ...
Xem chi tiết

Truy tìm thông tin

Tìm kiếm, cập nhật thông tin liên lạc mới cho các khoản nợ k...
Xem chi tiết

Quản lý chất lượng và nghiệp vụ

Giám sát chất lượng trong suốt quá trình làm việc của nhân v...
Xem chi tiết