Hệ thống chiến lược

Phân tích dữ liệu và lập các báo cáo theo dõi các chỉ số.

Điều phối và đưa ra các chiến lược cho các nhóm gọi, các đối tượng gọi khác nhau.

Kiểm tra, so sánh với thực tế tình hình và hiệu quả các chiến lược đã được đề ra.

Cải thiện các cơ chế kiểm soát – tự động hoá các báo cáo đa dạng.

DỊCH VỤ