Quản lý chất lượng và nghiệp vụ

  • Giám sát chất lượng trong suốt quá trình làm việc của nhân viên Tổng đài.

  • Cải thiện các cơ chế kiểm soát – tự động hoá các loại báo cáo đa dạng.

  • Lắng nghe các cuộc gọi được thực hiện bởi các nhân viên Tổng đài, đánh giá chất lượng của cuộc gọi và phản hồi các cấp Quản lý.

  • Chịu trách nhiệm tối thiểu hoá sự gian lận của các nhân viên Tổng đài.

  • Xác định các lỗi hay sai sót trong quá trình từ các nhân viên Tổng đài và áp dụng khấu trừ nếu vi phạm Quy tắc ứng xử.

  • Hợp tác với các Chuyên viên huấn luyện của Tổng đài thu hồi nợ để cải thiện quá trình đào tạo và phát triển các nhân viên Tổng đài.

DỊCH VỤ