Truy tìm thông tin

  • Tìm kiếm, cập nhật thông tin liên lạc mới cho các khoản nợ khó.
  • Liên lạc, kết nối với bộ phận thẩm định, an ninh truy tìm nguồn thông tin cần thiết hỗ trợ hoạt động thu hồi nợ.
  • Hỗ trợ thông tin thủ tục cần thiết để tiến hành các thủ tục pháp lý, tất toán số nợ.
DỊCH VỤ